Zákon proti KSČ a KSČM:Toto není žádná propagandistická akce, nýbrž shromažďování názorů a informací!!

Zákon proti KSČ a KSČM

KOMUNISTICKÁ VLÁDA v LETECH 1948 - 1989
                                          ( ... a jejich oběti )
 
241 lidí                          popraveno. Mezi nimi jedna žena, Milada Horáková ( popravena 27.června 1950 )
8000 lidí                        zemřelo v komunistických věznicích, lágrech, v hutích, v dolech apod.
600 lidí                          nepřežilo násilné výslechy ...
500 lidí                          zastřeleno na hranicích při pokusu o útěk za vytouženou svobodou ...
88 lidí                            zemřelo v elektrických drátěných zátarasech na státní hranici v letech 1952 -1965
5 lidí                              zemřelo při protestních akcích k prvnímu výročí sovětské okupace v roce 1969
 
250 tis. lidí                    odsouzeno a vězněno v těch nejhorších podmínkách
70 tis. lidí                      deportováno bez soudu do táborů nucených prací 
60 tis. lidí                      bylo tzv. Pétépáků ( pomocný technický prapor )
 
Neexistuje evidence statisíců rodičů, manželek, manželů a dětí zatčených a vězněných lidí, kteří se vyrovnávali nejen s odloučením blízkého člověka, ale i s dalším pronásledováním či se ztrátou majetku ...
... nikdo neví, kolik z nich toto utrpení nepřežilo ...
 
400 tis. lidí                     odešlo nebo muselo odejít ze země
tisíce lidí                         trpělo ztrátou příbuzných a blízkých
tisíce lidí                         nesmělo studovat a vykonávat svojí profesi
milióny lidí                     mělo strach ...
 
 
Seznamy StB  a SNB naleznete :
 
http://slunečnice.cz/produkt/Seznamy-Stb-SNB/
_________________________________________________________________________________________
 
 
Zákon č. 198/1993 Sb.
ze dne 9.července 1993
 
 
o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu
___________________________________________________________________________________________________________________
 
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky :
 
Vědom si povinnosti svobodně zvoleného parlamentu vyrovnat se z komunistickým režimem, Parlament konstatuje, že Komunistická strana Československa, její vedení i členové jsou odpovědni za způsob vlády v naší zemi v letech 1948 - 1989, a to zejména za programové ničení tradičních hodnot evropské civilizace, za vědomé porušování lidských práv a svobod, za morální a hospodářský úpadek provázený justičními zločiny a terorem proti nositelům odlišných názorů, nahrazením fungujícího tržního hospodářství direktivním řízením, destrukcí tradičních principů vlastnického práva, zneužíváním výchovy, vzdělání, vědy a kultury k politickým a ideologickým účelům, bezohledným ničením přírody, a prohlašuje, že ve své další činnosti bude vycházet z tohoto zákona.
 
                                                                                                                   § 1
(1) Komunistický režim a ti, kteří ho aktivně prosazovali,
 
a) upíral občanům jakoukoliv možnost svobodného vyjádření politické vůle, nutil je skrývat své názory na situaci ve státě a společnosti a nutil je veřejně vyslovovat svůj souhlas i s tím, co považovali za lež nebo zločin, a to perzekucemi nebo hrozbou perzekucí vůči nim samotným, jejich rodinám a blízkým.
 
b) systematicky a trvale porušoval lidská práva, přičemž zvlášť závažným způsobem utlačoval některé politické, sociální a náboženské skupiny občanů.
 
c) porušoval základní zásady demokratického právního státu, mezinárodní smlouvy i své vlastní zákony a prakticky tím postavil vůli a zájmy komunistické strany a jejich představitelů nad zákon.
 
d) používal k perzekuci občanů všech mocenských nástrojů, a to zejména :
 • popravoval, vraždil je a žalářoval je ve věznicích a táborech nucených prací, při vyšetřování a v době žalářování vůči nim používal brutální metody včetně fyzického a psychického mučení a vystavování nelidským útrapám,
 • zbavoval je svévolně majetku a porušoval jejich vlastnická práva,
 • znemožňoval jim výkon zaměstnání, povolání nebo funkce a dosažení vyššího nebo odborného vzdělání,
 • zabraňoval jim svobodně vycestovat do zahraničí či vrátit se svobodně zpět,
 • povolával je k výkonu vojenské služby v Pomocných technických praporech a Technických praporech na neomezenou dobu,
 
e) pro dosažení svých cílů neváhal páchat zločiny, umožňoval jejich beztrestné páchání a poskytoval neoprávněné výhody těm, kteří se na zločinech a perzekucích podíleli,
 
f) spojil se s cizí mocností a od roku 1968 udržoval uvedený stav pomocí jejich okupačních vojsk.
 
(2) Za spáchané zločiny a další skutečnosti, uvedené v odstavci 1 jsou plně spoluzodpovědni ti, kteří komunistický režim prosazovali jako funkcionáři, organizátoři a podněcovatelé v politické i ideologické oblasti.
 
                                                                                                                   § 2
 
(1) Zejména pro skutečnosti uvedené v § 1 odst.1 tohoto zákona byl režim založený na komunistické ideologii, který rozhodoval o řízení státu a osudech občanů v Československu od 25.února 1948 do 17.listopadu 1989, zločinný, nelegitimní a je zavrženíhodný.
 
(2) Komunistická strana Československa byla organizací zločinnou a zavrženíhodnou obdobně jako další organizace založené na její ideologii, které ve své činnosti směřovali k potlačování lidských práv a demokratického systému.
 
                                                                                                                 § 3
 
Odpor občanů proti tomuto režimu, který ať již jednotlivě či ve skupině na základě demokratického přesvědčení politického,náboženského či mravního projevovali odbojem nebo jinou činností nebo vědomě a veřejně vyjadřovali, na území státu i v zahraničí, a to i ve spojení s cizí demokratickou velmocí, byl legitimní, spravedlivý, morálně oprávněný a je hodný úcty.
 
                                                                                                                  § 4
 
Každý, kdo byl komunistickým režimem nespravedlivě postižen a perzekuován a nepodílel se na skutečnostech uvedených v §1 odst. 1 tohoto zákona, si zaslouží účast a morální zadostiučinění.
 
                                                                                                                 § 5
 
Do promlčecí lhůty trestných činů se nazapočítává doba od 25.února 1948 do 29.prosince 1989, pokud z politických důvodů neslučitelných se základními zásadami právního řádu demokratického státu nedošlo k pravomocnému odsouzení nebo zproštění obžaloby.
 
                                                                                                                  § 6
 
Soud na návrh zruší či zmírní trest uložený za trestný čin, na který se nevztahuje rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů, prokáže-li se běhel řízení, že jednání odsouzeného směřovalo k ochraně základních lidských a občanských práv a svobod ne zjevně nepřiměřenými prostředky. pro účely tohoto řízení a následného odškodnění se přiměřeně použijí ustanovení § 4 a násl. zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci.
 
                                                                                                                 § 7
 
Státní rehabilitační dluhopisy, vydané občanům, kteří mají nárok na odškodnění podle § 23 odst. 5 zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, jsou splatné do konce roku 1995.
 
                                                                                                                 § 8
 
Vláda je zmocněna, aby nařízením napravila některé křivdy spáchané na odpůrcích komunistického režimu a na osobách, které byly postiženy jeho perzekucemi, v oblasti sociální, zdravotní a finanční.
 
                                                                                                                 § 9
 
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1 srpna 1993.
 
                                                                                                           Uhde v.r.
                                                                                                           Havel v.r.
                                                                                                           Klaus v.r.
 
Navazující a příbuzné zákony :
 
 • Zákon č. 480/1991  Sb, ze dne 13.listopadu 1991 o době nesvobody
 • Nález č. 14/1994 Sb. Ústavního soudu České republiky
 • Zákon č. 140/1996 Sb. ze dne 26. dubna 1996 o zpřístupnění svazků vzniklých činnistí bývalé Státní bezpečnosti
 • Zákon č. 451/1991 Sb. ze dne 4.října 1991, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky
 • Zákon č. 279/1992 Sb. České národní rady ze dne 28.dubna 1992 o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Vězeňské služby
 • Nařízení vlády č. 165/1997 Sb. ze dne 25.června 1997 o vyplacení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimen.